Legalizacja pobytu cudzoziemców w Polsce-warunki

W ostatnim czasie możemy zauważyć, że w większych miastach, wzrosła liczba obcokrajowców. Szczególnie są to migranci ze wschodniej granicy Polski, którzy uciekają przed zbrojnymi zamieszkami ze swojego kraju. ,,Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw” – tak jak mówi to zdanie, każdy człowiek jest równy, niezależnie od rasy, poglądów czy wyznania. Dlatego władze państw przyjmujących migrantów starają się, aby każdy czuł się bezpiecznie w kraju.

Uchodźcy przebywający w naszym kraju również mają przypisane swoje prawa. Wszystkie instrumenty prawne maja zapewnić migrantom sprawiedliwość, chroniąc ich godność oraz zwalczając dyskryminację.

Legalizacja pobytu cudzoziemców w Polsce

Cudzoziemiec ubiegający się przebywać w Polsce dłużej niż 3 miesiące może ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce.

Karta pobytu jest dokumentem potwierdzającym tożsamość cudzoziemca podczas jego pobytu w Polsce. Dokument ten wraz z paszportem zagranicznym potwierdza uprawnienia do pobytu w Polsce

Legalizacja pobytu cudzoziemców w Polsce odbywa się na podstawie wydawanych zezwoleń czasowych. Zezwolenie na pobyt czasowy jest wydawany na maksymalnie 3 lata. Procedura legalizacji pobytu czasowego toczy się w urzędzie wojewódzkim w wydziale właściwym do spraw cudzoziemców w województwie, w którym mieszka cudzoziemiec.

Aby uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy i pracę , cudzoziemiec musi przedstawić udokumentowane powody,dla których chce przebywać w Polsce. Podjęcie lub kontynuowanie pracy na terytorium Polski to najczęstsze powody ubiegania się o kartę pobytu przez cudzoziemców.

Każdy cudzoziemiec w Polsce ma prawo do legalnego podjęcia pracy.

 

mapa świata wraz z paszportami

Zasadniczo zatrudnienie cudzoziemców w Polsce koncentruje się na dwóch obszarach. Po pierwsze, znajdują oni zatrudnienia na stanowiskach wymagających wysokich kwalifikacji, takich jak stanowiska menadżerskie, w branżach takich jak usługi finansowe, ubezpieczenia, obrót nieruchomościami czy w korporacjach tranzytowych.

Drugim obszarem aktywności zawodowej cudzoziemców są sektory niewymagające specjalistycznych kwalifikacji, czyli rolnictwo, handel, usługi domowe lub gastronomia.Z roku na rok liczba cudzoziemców w Polsce wzrasta, w dużej mierze przeważają Ukraińcy .Procesy migracyjne staja się w ostatnich latach zjawiskiem coraz bardziej złożonym. Migranci, ze względu na swój status w kraju przyjmującym oraz częstą nieznajomość jego praw i realiów, należą do grup szczególnie narażonych na naruszanie praw i wolności.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej wraz z Ustawą

Dlatego też ochrona praw cudzoziemców jest i pozostanie jednym z priorytetów działania władz państw przyjmujących migrantów.